คู่ปริศนา ฉบับที่ 2 หลั่งเลือดคืนวิญญาณ เซียง ซือ ยิง

ISBN:

Published:


Description

คู่ปริศนา ฉบับที่ 2 หลั่งเลือดคืนวิญญาณ  by  เซียง ซือ ยิง

คู่ปริศนา ฉบับที่ 2 หลั่งเลือดคืนวิญญาณ by เซียง ซือ ยิง
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 3.24 Mb

พิธีกรรมมรณะทีตองหลังเลือดแลกชีวิตกับวิญญาณของผูลวงลับมันเปนพิธีกรรมทีแทจริง หรือเพียงละครฉากใหญ…มันเปนคดีสยองขวัญทีกระทำโดยเหลาวิญญาณรายหรือเปนนำมือของจิตใจทีชัวรายของมนุษยกันแนเบืองหลังความลับของพิธีกรรมทาทายใหไปจิงฉีและลูกัวมาเปิดเผยความจริงทีอยูMoreพิธีกรรมมรณะที่ต้องหลั่งเลือดแลกชีวิตกับวิญญาณของผู้ล่วงลับมันเป็นพิธีกรรมที่แท้จริง หรือเพียงละครฉากใหญ่…มันเป็นคดีสยองขวัญที่กระทำโดยเหล่าวิญญาณร้ายหรือเป็นน้ำมือของจิตใจที่ชั่วร้ายของมนุษย์กันแน่เบื้องหลังความลับของพิธีกรรมท้าทายให้ไป๋จิ้งฉีและลู่กั้วมาเปิดเผยความจริงที่อยู่เหนือขอบเขตแห่งจินตนาการไม่ใช่แค่พลังหรือปัญญาจะฝ่าฟันไปได้โดยง่ายแต่มันต้องใช้ความทุมเทที่เดิมพันไว้ด้วยชีวิตของพวกเขา…ชีวิตของ...คู่ปริศนาEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คู่ปริศนา ฉบับที่ 2 หลั่งเลือดคืนวิญญาณ":


liceumkrosno.expbooks1000.site

©2014-2015 | DMCA | Contact us